Macromedia Flash [3. časť]

V minulej časti sme sa oboznámili so základnými vlastnosťami časovej osi. V Tomto článku sa dozviete podrobnejšie informácie o použití časovej osi (timeline), o keyframoch a o vrstvách (layers)


Playhead na časovej osi

Playhead je tvorený zvislou červenou čiarou, ktorá indikuje miesto (frame) v čase, ktorého obsah je zobrazený na pracovnej ploche flashu. Mierka časovej osi

Na časovej osi je možné samozrejme nastaviť šírku jednotlivých framov, a tak regulovať mierku časovej osi. Taktiež je možné premeniť framy na zmenšeniny snímok, ktoré sú nimi reprezentované.

Na zmenu šírky framov kliknite v pravom rohu časovej osi na pop-up menu , v ktorom sa nachádzajú možnosti Tiny, Small, Normal, Medium, Huge
Frames & Keyframes

Keyframe je frame, ktorý sa od ostatných framov odlišuje nejakou špeciálnou vlastnosťou. Keyframe môže obsahovať nejakú akciu - predpis v skriptovacom jazyku ActionScript, pomocou ktorého je možné riadiť animáciu. Flash dokáže transformovať všetky snímky - framy v danom úseku časovej osi do jedného keyframe, a tak vytvoriť plynulú animáciu. Dĺžka takejto animácie potom zavisí od veľkosti keyframu na časovej osi.

Poradie, ktorým sú framy a keyframy usporiadané na časovej osi určuje aj poradie, v ktorom budú framy na obrazovke premietané, a v konečnom dôsledku aj sled udalostí ActionSkriptu.

Framy a keyframy je možné:
Poznámka: Jednou z vlastností každého framu je jeho meno, ktoré sa dá nastaviť v nástroji Property Inspector, o ktorom sme písali minule. (Aktivácia v menu Window -> Properties)

Použitie vrstiev (layers)

Vrstvy (layers) sú niečo ako prekrývajúce sa priesvitné filmy, každý s vlastnou animáciou, pričom jedna animácia sa odohráva práve na jednej vrstne. Animácie na jednotlivých vrstvách sa odohrávajú súčastne, jedna nezávisle od druhej.
Pri kreslení objektov na scénu sa všetko zapisuje na tú vrstvu, ktorá e práve aktívna na časovej osi. Ikona ceruzky vedľa vrstvy na časovej osi indikuje, že práve táto os je aktívna. Hoci vybraných (selected) môže byť viacero vrstiev naraz, aktívna môže byť vždy iba jedna.

Množstvo vrstiev v dokumente je limitované iba množstvom voľnej pamäte na počítači. Vrstvenie dokumentu nemá vplyv na výslednú veľkosť exportovaného swf súboru.
Jednotlivé vrstvy možno organizovať do väčších zoskupení - priečinkov s vrstvami (layer folder).


Vodiace vrstvy, alebo guide layers

Spomínali sme, že pri vytváraní plynulej animácie (motion tween) sa určuje počiatočná a koncová poloha. Flash automaticky generuje všetky snímky (framy) medzi počiatočnou a koncovou polohou. Takúto animáciu na časovej osi zobrazí ako keyframe.
Predstavme si že chceme vytvoriť animáciu pohybujúceho sa objektu na obrazovke, a to tak že definujeme jeho počiatočnú a konečnú polohu. Animácia sa bude odohrávať na samostatnej vrstve. Objekt sa však bude pohybovať priamočiaro po spojnici týchto polôh.
V prípade, že chceme, aby sa objekt pohyboval ináč, ako priamočiaro, treba k danej vrstve vytvoriť ešte jednu "vodiacu" vrstvu, ktorá bude obsahovať trajektóriu pohybu objektu na hlavnej vrstne. Takúto vodiacu vrstvu voláme "guide layer". Vodiacu vrstvu vytvoríte kliknutím na jej ikonu na časovej osi (obr. hore).

Nabudúce: Prehrávanie, testovanie a export flash projektu + praktická tvorba jednoduchej animácie

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk