Nový seriál : Macromedia Flash - [1. časť]

Úvod a overview k novému seriálu na Developer.sk, ktorý Vás prevedie procesom vývoja a tvorby aplikácií pomocou Macromedia Flash.


Komplexný pohľad na Flash

Macromedia Flash je profesionálny nástroj na vytváranie interaktívnych - plne animovaných aplikácií určených prevažne pre web rozhranie. Aplikácie vo Flash sú založené prevažne na vektorovej grafike, ale môžu v sebe skrývať aj importované zvuky, videosekvencie a bitové mapy. Webový designeri používajú Flash na tvorbu rôznych navigačných prvkov, animácií na svojich weboch. Animácie vo Flash sú akousi obdobou Java Appletov.

Vo flashi je možné vytvárať interaktívne aplikácie, v ktorých možno pomocou klácesnice a myši zadávať informácie, presúvať sa na iné časti dokumentu a vykonávať množstvo iných operácií.

Flash poskytuje niekoľko objektov - movie clipov, ktoré sú zvané tiež komponenty, a sú vhodné pri vývoji zložitejších aplikácií. Každý komponent, ktorý sa nachádza vo Flashi má implementovajných niekoľko metód v actionskripte.

Pomocou spomínaných komponentov je možné v krátkej dobe metódou drag&drop (a cut&paste :-) vytvoriť pomerne zaujímavé aplikácie.

Pracovná plocha a javisko (stage)

Podobne, ako pri iných aplikáciách pracujúcich s animáciou, aj flash delí priebeh času reprezentovaný časovou osou na jednotlivé snímky (framy). Framy sa priemietajú na ploche, ktorá sa vo flashi nazýva stage (javisko). V móde editácie je stage miesto, kde sa navrhujú individuálne snímky a kreslia vektory.

Stage je miesto, kde navrhujete individuálne snímky

Stage je samozrejme plne scrollované a zoomovateľné pomocou tlačidiel a príkazov zoom in, zoom out, entire view

Zooming nástrojePríchytná priežka, vodidlá a pravítka

Na precízne kreslenie objektov sa fo Flashi používajú nasledovné pomôcky:

Príchytná mriežka (Grid): Slúži na precízne kreslenie objektov. Je tvorená sústavou čiar, ktoré sa nachádzajú akoby nad každou scénou. V prípade že je príchýtná mriežka aktívna, objekty sa dajú umiestniť iba v súlade s touto mriežkou presne na príchytné čiary.
Samozrejme, veľkosť a farba mriežky sa dajú meniť.

Viditeľnosť príchytnej mriežky môžete meniť príkazom: View > Grid > Show Grid

Príchytná mriežka sa konfiguruje v dialógovom okne: View > Grid > Edit Grid

Pravítko (Rulers):
Stage je tvorená súradnicovou sústavou x,y. Na očíslovanie súradnicovej sústavy slúžia pravítka (Rulers). Defaultná mierka pravítok je nastavená na pixely.

Aktivácia pravítok prebieha príkazom: View > Rulers

Dĺžkové miery dokumentu zmeníte v menu: Modify > Document

Vodiace čiary (Guides):
Vodiace čiary sú v podstate doplnkovou a rozširujúcou funkciou k príchýtnej mriežke. Môžu byť horizontálne a vertikálne. Vodiace čiary môžete posúvať - Move guides(vertikálna vodiaca čiara je naviazaná na x-ovú os, horizontálna vodiaca čiara na os y-ovú), uzamknúť - Lock guides, skryť - Hide guides, zmeniť farbu - Change color. Takisto je možné meniť toleranciu vodiacich čiar. Tolerancia vodiacej čiary, je hraničná vzdialenosť, od ktorej budú objekty k danej vodiacej čiare prichytávané.

Na zobrazenie vodiacich čiar použite príkaz: View > Guides > Show guides

Na editáciu vodiacich čiar použite príkaz: View > Guides > Editguides

Upozornenie:Aktívna príchytná mriežka má prednosť pred vodiacimi čiarami

Nabudúce: Nastavenie preferencií, scén, použitie časovej osi, použitie framov a keyframov ...

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk