MySQL časť štvrtá - ako na tie tabuľky v SQL?

V predchádzajúcich troch častiach nášho seiálu o MySQL sme si postupne prešli úvodom, inštaláciou a konfigurovaním pod Windowsom aj Linuxom. Dnes pokročíme zase o kus ďalej a vrhneme sa už na serióznu prácu s našou prvou databázou.

Predpokladajme teda že MySQL máme nainštalovanú a môžeme sa pustiť do práce. Ak vám náhodou ušli naše predchádzajúce časti tohto seriálu, kľudne si ich preštudujte a potom môžete pokračovať ďalej.

Pokiaľ máte MySql db nainštalovanú na Unix serveri, prihláste sa vzdialene na server (napr. pomocou telnetu) a skúste spustiť db démona nasledovným príkazom:

mysql -u username -p

Na miesto userneme vložte prihlasovacie meno do db MySQL a po odenterovaní budete ešte vyzvaný zadať prihlasovacie heslo. Keď je všetko o.k. objaví sa nasledovná hláška:

$ mysql -u username -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 31110 to server version: 3.22.25-log

Type 'help' for help.

mysql>

Tým je databáza MySQL pustená a môžeme začať pracovať. Ešte si ukážeme ako sa prihlásiť do MySQL bežiacej na Windows a potom budeme pokračovať v samotnej práci s DB. Tá už bude identická aj na Linux/Unix systéme aj na Win.

Takže predpokladajme, že máte MySQL nainštalovanú na Windowsovskom stroji v adresári c:mysql. Skúsime si teda db spustiť. Spustite si príkazový riadok DOSu a prepnite sa do adresára c:mysqlbin. Teraz napíšte do príkazového riadku:

c:mysqlbinmysqld

Tým spustíme "démona" MySQL. Teraz napíšte do príkazového riadku mysql -u username -p a db nás opäť privíta úvodnou hláškou (viď. vyššie). Ak sa hlásite do DB prvý krát napíšte:

mysql -u root -p

Po výzve na napísanie hesla len odenterujte a ste tam. Default totiž nie je nastavené heslo pre užívateľa root. Z bezpečnostných dôvodov vám ho samozrejme odporúčam po zapracovaní sa s MySQL zmeniť.

V MySQL je ako východzia databáza vytvorená db s názvom test, ktorá nám poslúži na ukázanie si základných príkazov SQL a pochopenie syntaxe tohto jazyka.

mysql>use test

Týmto príkazom sa prepneme do db test a môžeme začať pracovať s mysql. Úspešné prilogovanie na db test nám indikuje nasledovná informácia:

Database changed

Databázu test máme otvorenú a môžeme s ňou začať pracovať. Najskôr si ukážeme ako v MySQL na tabuľky. Tabuľku vytvoríme príkazom CREATE table Nazov_tabulky. Založme si teda jednoduchú tabuľku s názvom Nazov_tabulky.
mysql> CREATE TABLE nazov_tabulky (
    -> priezvisko VARCHAR (25),
    -> meno VARCHAR (25)
    -> );

Takto asi vypadá sekvencia zápisu pri vytváraní tabuľky nazov_tabulky. Keď si chceme zobraziť aké tabuľky máme vytvorené v db test, použijeme príkaz:

mysql>show tables;

Výsledok by mohol vypadať napríklad takto:

+---------------+
| Tables in test|
+---------------+
| nazov_tabulky |
| video |
+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Typy používané v MySQL (SQL) sa veľmi nelíšia od typov, ktoré poznáme z iných jazykov (ako napr. C/C++, Java a pod.). Vo všeobecnosti máme k dispozícii jednotlivé typy pre celé aj reálne čísla, pre textové reťazce, pre dátum a čas, pre binárne dáta a podobne. prehľa najpoužívanejších typov si ukážeme v nasledovnej tabuľke.

+-------------+---------------------------------------------------------+
| Typ | Popis |
+-------------+---------------------------------------------------------+
| int | celé číslo v rozsahu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 |
| smallint | celé číslo v rozsahu od -32 768 do 32 767 |
| tinyint | celé číslo v rozsahu od 0 do 255 |
| float | číslo s pohyblivou radovou čiarkou |
| char(n) | textový reťazec dĺžky n (max. však 255 znakov) |
| varchar(n) | textový reťazec max. dĺžky n (max. však 255 znakov) |
| decimal(p) | desatinné číslo s p platnými číslicami |
| decimal(p,d)| desatinné číslo s p platnými číslicami a s d desatinnými|
| | miestami |
| money | peňažná čiastka |
| datetime | údaj o čase a dátume vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM:SS |
| time | údaj o čase vo formáte HH:MM:SS |
| date | údaj o dátume vo formáte RRRR-MM-DD |
| blob,image | špeciálne typy pre ukladanie dlhých binárnych dát |
| | (každý server popužíva vlastný typ) |
+-------------+---------------------------------------------------------+

Týmto by sme mohli dnešnú lekciu MySQL ukončiť, ale už teraz sa môžete tešiť na ďalšiu časť, v ktorej si ukážeme ako našu vytvorenú tabuľku naplníme údajmi.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk