XML -- II.časť

V minulej časti nášho nového seriálu o XML sme si povedali o príčinách vzniku eXtensible Markup Language ako nástupcu HTML. Ďalej sme sa zaoberali metajazykom SGML, ktorý slúži na definovanie rôznych xxML - značkovacích jazykov, a na koniec sme si predstavili DTD.

Dnes budeme pokračovať a bližšie sa zameriame na samotné XML, jeho praktické využitie v praktickom živote a povieme si výhody XML voči HTML. Ale poďme pekne po poriadku.

XML je značkovací jazyk pre dokumenty, ktoré obsahujú štruktúrovanú informáciu. V tomto význame však dokument nie je tým, pod čím v skutočnosti vystupuje. V našom prípade sa nejedná len o text, ale tento pojem zahrňuje ďalšie formáty ako napríklad: vektorová grafika, matematické rovnice, položky elektronického obchodu, prípadne ďalšie druhy štruktúrovaných informácií. XML nám poslúži ako vhodný prenosový formát pri komunikácii medzi aplikáciami rôznych výrobcov, medzi serverom a browserom atď.

Napríklad v Spojených Štátoch sa pripravuje projekt, ktorý umožní odoslať daňové priznanie vo formáte XML priamo daňovému úradu. Vďaka tomu, že je definovaný požadovaný dátový formát, môže byť k odoslaniu daňového priznania použitá ľubovoľná aplikácia, stačí keď zvládne vyexportovať dáta do XML. Niekto si daňové priznanie vyplní ručne v obyčajnom textovom editore typu Notepad, iný si ho môže vygenerovať priamo z účtovníckého programu, ktorý používa.

Taktiež sa XML veľmi očakáva v elektronickom obchode. Pri virtuálnych nákupoch je potrebné prenášať dáta medzi užívateľom, internetovým obchodom, bankou a certifikačnými autoritami. Pre výmenu týchto dát môže byť použitý formát založený na XML. Tým odpadne použitie nákladných a nekompatibilných riešení.

Už s príchodom verzie 4.0 browsera MS Internet Explorer sa nám predstavil nový formát na definíciu kanálov s označením CDF. Jedná sa o prenos metadat, na ktoré sa XML taktiež používa. Problém metadat sa snaží riešiť nový štandard v tejto oblasti RDF (Resource Description Framework) konsorcia W3C.

Čo je dôležité, nový štandard XML je už implementovaný aj v päťkových verziách oboch najpoužívanejších prehliadačov, čiže v MS Internet exploreri ver. 5.x a Netscape Gecko 5.00, ktorý je práve v štádiu alfa testov a pripravuje sa na uvedenie prevej beta verzie. Avšak XML si už v novom Netscape môžete vyskúšať. Druhá vec je však že každý prhliadač si XML interpretuje "mierne po svojom", ale na druhej strane zakladné pravidlá stanovené organizáciou W3C sú u oboch zhodne dodržané.

XML a HTML

Výrazným zlepšením oproti HTML je bohatšia možnosť tvorby odkazov. XML umožňuje, okrem tvorby známych odkazov z HTML, vytvárať i obojsmerné odkazy na viac miest, alebo na celý úsek dokumentu. Toto je umožnené špecifikáciou XLink a XPointer (o tomto trochu neskôr).

Ďalšou prednosťou XML oproti HTML je jeho rozšíriteľnosť. Do XML môžeme pridávať nové tagy, tým spôsobom že ich nadefinujeme v príslušnom DTD, čo v HTML môžné nie je.

XML ďalej rieši podporu rôznych jazykov. Ako štandardná znaková sada sa používa ISO 10646, čo je 32bitové kódovanie (umožňuje vyjadriť viac ako 4 miliardy kódových slov), ktoré obsahuje takmer všetky dnes používané znaky. Tento fakt je hlavne pre nás stredoeurópanov potešitelný, pretože s písaním diakritiky na stránkach sú večné problémy. Používaná znaková sada je v dokumenmte špecifikovaná v prologu atribútom encoding, takže to môže vypadať napríklad takto:

 

Každý XML procesor musí akceptovať kódovanie UTF-8 a UTF-16.

Je zrejmé že XML dokumenty budú chcieť užívatelia taktiež čítať, resp. si ich prezerať , tak isto ako dnes HTML dokumenty. Preto je nutné špecifikovať, ako sa obsah určitej značky zobrazí na obrazovke alebo na tlačiarni. Určite poznáte nepísané pravidlo, že forma doplňuje obsah, takže aj z tohto dôvodu sa začali v XML dokumentoch používať štýly. Avšak na rozdiel od HTML, ktoré používajú CSS, sa v tomto prípade používa DSSSL (Document Style Semantic and Specification Language). V XML sa používa len časť štandardu DSSSL, tzv. DSSSL On-Line. Výhodou je, že pre jeden DTD môže existovať vicero štýlov definovaných DSSSL a teda jeden XML dokument môžeme zobraziť viacerými spôsobmi.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk