Komponenty ASP - 4.časť ASP

Po trošku dlhšej časti o <a href="article.php?sid=35" class="main">Objektoch ASP</a> si teraz dáme trošku (avšak nemenej dôležitú)
časť. Dnes to teda bude o MS InterDev komponentoch ASP.

Komponenta Database Access (ActiveX Data Objects)

Asi jeden z najdôležitejších komponentov ASP. Zabezbečuje nám spojenie a manipuláciu s databázami pomocou ODBC. Kedže je táto problematika pomerne široká, budeme jej venovať zvlášť kapitolu (záverečnú) nášho seriálu.

Komponenta File Access

Táto komponenta nám dovoľuje prístup, čítanie a zapisovanie textových súborov. Obsahuje dva objekty :

Na lepšie pochopenie si uveďme príklad čítania zo súboru :


<%@ Language=VBScript %>
<%
Dim oFile, oStream, file_path
Set oFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   file_path = "C:ProjectsASPtest.txt"
   Set oStream = oFile.OpenTextFile(file_path)
      Do While oStream.AtEndOfStream <> true
         text = text & oStream.ReadLine
      Loop
      oStream.Close
   Set oStream = Nothing
Set oFile = Nothing
%>


File Read


<%Response.Write(text)%>


V prvom riadku definujeme, že používame jazyk VBScript. Pomocou príkazu Dim definujeme premenné. Pomocou objektu Server a metódy CreateObject vytvoríme FileSystem objekt oFile. Následne pomocou nadefinovanej cesty file_path = "C:ProjectsASPtest.txt" otvoríme súbor do TextStream objektu oStream. V cykle Do While oStream.AtEndOfStream <>True ... Loop ukladáme do premennej text obsah jednotlivých riadkov. Na záver uzavrieme objekt oStream a zničíme objekty pomocou priradenia Nothing (takto sa v ASP rušia objekty z pamäte).

Komponenta Browser Capabilities

Komponenta Browser Capabilities slúži na identifikáciu typu prehliadača a na zistenie, ktoré funkcie prehliadač podporuje. Vytvára sa pomocou metódy CreateObject objektu Server. Pri vyhľadávaní reťazcov funkcií (či daný prehliadač podporuje funkciu) sa používa súbor BROWSER.INI.

Ukážka súboru BROWSER.INI :


;;ie 3.0
[IE 3.0]
browser=IE
Version=3.0
majorver= minorver= frames=TRUE
tables=TRUE
cookies=TRUE
backgroundsounds=TRUE
vbscript=TRUE
javascript=TRUE
javaapplets=True
ActiveXControls=TRUE
Win16=False
beta=False
AK=False
SK=False
AOL=False

;;ie 3.01
[Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01*; Windows 95)]
parent=IE 3.0
version=3.01
minorver=01
platform=Win95

; Default Browser
[Default Browser Capability Settings]
browser=Default
frames=FALSE
tables=TRUE
cookies=FALSE
backgroundsounds=FALSE
vbscript=FALSE
javascript=FALSE

Ako vidíme je to veľmi jednoduché. Vytvoríme komponentu a potom už iba využitím reťazca funkcie browser vypíšeme hodnoty. A na záver k tejto komponente zoznam najčastejších reťazcov funkcií umiestnených v súbore BROWSER.INI :

Reťazec funkcie Popis funkcie
ActiveXControls Špecifikuje či prehliadač podporuje ActiveX®.
Backgroundsounds Špecifikuje či prehliadač podporuje prehrávanie zvukov na pozadí.
Beta Špecifikuje či prehliadač je beta verzia.
Browser Špecifikuje meno prehliadača.
Cdf Špecifikuje či prehliadač podporuje technológiu kanálov (webcasting).
Cookies Špecifikuje či prehliadač podporuje cookies.
Frames Špecifikuje či prehliadač podporuje rámy.
Javaapplets Špecifikuje či prehliadač podporuje Java applety.
Javascript Špecifikuje či prehliadač podporuje jazyk JavaScript.
Platform Špecifikuje platformu na ktorej prehliadač beží.
Tables Špecifikuje či prehliadač podporuje tabuľky.
Vbscript Špecifikuje či prehliadač podporuje jazyk VBScript.
Version Špecifikuje verziu prehliadača.

Vlastné komponenty

Keďže komponenty sú vlastne externé objekty, možno naprogramovať vlastné ActiveX komponenty a následne ich používať. Jedinou podmienkou pre umožnenie práce s "našou" komponentou je ProgID, čo je vlastne identifikačné číslo ActiveX komponenty.

Tak a to je dnes všetko. Naša krátka kapitolka je za nami. Už teraz sa však môžeme tešiť na ďaľšiu časť. Bude o využití ASP vo formulároch ...

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk