Objekty ASP - 3.časť ASP

Takže po krátkom úvode do objektov a komponentov ASP si dnes bližšie popíšeme objekty ASP a ich využitie.

 Objekt Application

Ako sme si popísali minule, pomocou tohto objektu sa dajú vytvárať (a samozrejme používať) Application premenné. Jej použitie sme si tiež vysvetlili dostatočne.

Pretože však Application premenné môže používať niekoľko uživateľov súčasne je potrebné zabezpečiť konzistenciu dát. Riešením sú metódy 'lock' a 'unlock'. Metóda 'lock' zamkne CELÝ objekt Application, teda všetky application premenné v nej uložené. Preto nezabudnime objekt application po úpravách zase otvoriť metódou 'unlock'.

Upravme si teda príklad z minula aby bola zabezpečená konzistencia dát nasledovne :

Sub Application_OnStart
Application.Lock
Application("Database_User") =
"user"
Application("Database_PSWD") =
"passwd"
Application.Unlock
End Sub

bjekt Session

Hlavnou časťou objektu Session sú premenné session. Áno aj o tých sme si rozprávali minule. Tieto premenné sú vyhradené konkrétnemu prehliadaču a sú platné len počas trvania spojenia daného prehliadača so serverom. Server pošle prehliadaču GUID (Globally Unique Identifier - t.j. globálne jedinečný identifikátor), ktorý sa uloží na počítači kde beží prehliadač. Session dáta patriace prehliadaču sú však uložené na serveri. Neskôr pri každej požiadavke posiela prehliadač serveru aj GUID čím sa identifikuje.

Niektoré vlastnosti a metódy objektu Session :

Session.SessionID - vracia ID aktuálneho spojenia
Session.Timeout - nastavuje (resp. vracia) dobu trvania spojenia, merané od okamihu poslednej požiadavky prehliadača
Session.Abandon - ukončuje session spojenie (teda aj platnosť všetkých session premenných)

Objekty Request a Response

Bez posielania správ a dát by interaktivita aplikácie nemohla byť zabezpečená. A práve o obsah predávaných dát sa starajú objekty Request a Response.

Request

Ako iste zo špecifikácie jazyka HTML vieme, dáta sa z prehliadača posielajú pomocou formulárov. Pritom sa využívajú dve metódy. Metóda GET a metóda POST. Zatiaľ čo metóda POST zabalí dáta dovnútra formulára a potom ich pošle, metóda GET posiela dáta ako súčasť URL. Napríklad URL 'http://www.sme.sk/article.asp?id=92921' znamená, že prehliadač žiada od servera vygenerovanie stránky 'article.asp' pričom premenná 'id' sa rovná číslu 92921.

Práve na príjímanie dát nám slúži objekt Request. Bližšie o prijímaní správ z formulára v kapitole o formulároch, ktorá bude nasledovať čoskoro.

Niektoré vlastnosti a metódy objektu Request :

Request.Cookies - kolekcia hodnôt vo forme cookies s hlavičkou HTTP
Request.Form("názov premennej") - Premenná názov premennej odoslaná metódou POST.
Request.QueryString("názov premennej") - Premenná názov premennej odoslaná metódou GET.
Request.ServerVariables("vlastnosť") - Kolekcia vlastností prostredia serveru. Napr.:
Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") sú údaje o prehliadačovi, ktorý poslal požiadavku

Úplný zoznam vlastností (v angličtine) nájdete tu. Response

Zatiaľ čo objekt Request sa staral o prijímanie dát od prehliadača, objekt Response sa stará o vyslanie dát prehliadaču. Určite si pamätáme použitie ASP pre výpis dát, teda poslanie daných dát ako časť HTML stránky prehliadaču. Bolo to známe : '<%=premenná%>'. Je to vlastne skratka '<%Response.Write(premenná)%>'.
Pre ujasnenie ako vypísať obyčajný text a ako obsah premennej :

Ešte niektoré užitočné vlastnosti a metódy objektu Response :

Response.Expires=čas - Nastavuje čas do uplynutia platnosti stránky v pamäti cache.
Response.Cookies - Zapisovanie hodnôt do kolekcie Cookies na strane prehliadača.
Response.Redirect - Umožňuje presmerovanie stránky.

Popis objektu z dokumentácie MS nájdete tu.

Objekt Server je objekt, ktorý poskytuje veľkú škálu funkcií. Ako v neskorších dieloch uvidíme obsahuje tiež funkciu na vytvorenie objektu pre prácu s databázou, súborom, ... atď. Zatiaľ sa uspokojíme s prehľadom základných vlastností a metód :

Server.ScriptTimeout=číslo - nastavuje dobu koľko môže bežať skript
Server.CreateObject("metóda") - pomocou metódy vytvára komponentu ActiveX
Server.HTMLEncode - text = Server.HTMLEncode(text) Response.Write(text)
%>

tento kód zmení hodnotu premennej text na "&lt;BR&gt;" ('&lt;' slúži na zobrazenie väčšie a '&gt;' slúži na zobrazenie menšie)

Server.URLEncode - vykoná kódovanie URL reťazca (kódovanie ako u HTMLEncode)


Developer,
Stiahnuté z Developer.sk