Čítanie zo súboru

Objekt FileSystemObject -
Práca zo súborom pomocou ASP funguje presne tak ako sme zvyknutí z iných
prgramovacích jazykov. T.j. otvoríme súbor, pracujeme zo znakmi a následne
súbor zavrieme.

Pre tieto úkony nám slúži objekt FileSystemObject.

Príklad použitia :

Dim objFSO, ObjFile
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set objFile = objFSO.OpenTextFile(File_Path,1,False)
		Do Until objFile.AtEndOfStream
			line = CStr(objFile.ReadLine)
			Response.Write(line & "<br>")
		Loop
	objFile.Close
	Set objFile = Nothing
Set objFSO = Nothing

Vysvetlenie :

Teraz si náš príklad trošku stručne vysvetlíme.

Dim objFSO, ObjFile
-> deklarácia premenných

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFSO = Nothing
-> vytvorenie a zrušenie objektu objFSO

Set objFile = objFSO.OpenTextFile(File_Path,1,False)
-> otvorenie súboru pre čítanie

Do Until objFile.AtEndOfStream
Loop
-> cyklus na prechádzanie súboru až pokiaľ nie je na konci

line = CStr(objFile.ReadLine)
Response.Write(line & "<br>")
-> načítanie nového riadku a jeho následné ukladanie do premennej line

objFile.Close
Set objFile = Nothing
-> zavretie súboru a zničenie objektu objFile

Na záver :
Takže takto sa načítavajú riadky zo súbora. Je jasné, že získaný riadok (v premennej line) môžeme využiť rôznym spôsobom. V našom príklade sme daný riadok iba vypísali. Ešte jedno upozornenie : daný súbor musí byť dostupný počítačom (priamy prístup zo všetkými právami) na ktorom beží náš skript.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk