Zapisovanie do Logu IIS

Dnes si ukážeme jeden zo spôsobov
ukladania chybových hlásení. Internet Information Server má jednu užitočnú utilitku a tou je Logovanie. Pomocou nej sa zapisujú údaje o činnosti IIS.

Na to aby bola táto utilitka spustená musíme ju mať zapnutú. Túto voľbu nájdeme pod Vlastnosťami webovskej stránky na podložke "Web Site" v jej dolnej časti.

log

Tam si zároveň môžeme nastaviť jej parametre. Podstata logovania však je, že sa zapisujú nami zvolené činnosti do textového súboru. Tu je príklad výpisu z daného súboru :

time-taken s-port cs-version cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)
2000-04-02 04:00:51 195.1.79.10 - W3SVC1 PC5406 195.41.64.207 GET /index.asp - 200 0 0 67 260 80 HTTP/1.0 Mozilla/2.0+(Win95;+I) - -
2000-04-02 04:00:51 195.1.79.10 - W3SVC1 PC5406 195.41.64.207 GET /index.asp - 200 0 0 85 0 80 HTTP/1.0 Mozilla/2.0+(Win95;+I) - -

Viac o logovaní IIS je popísané v iishelpe (http://server/iishelp).

Pre aplikačného programátora na platforme IIS je dôležité vedieť, že môže aj sám zapísať údaje do Logu - napr. chybové hlásenia alebo poznámky k vykonaniu stránky. Objekt Response poskytuje metódu AppendToLog. Pretože údaje v IIS log súbore sú oddelené čiarkou (asi z historických dôvodov, hodila by sa skôr bodkočiarka), parameter metódy AppendToLog nesmie obsahovať čiarku.

Príklad zápisu do IIS Log súboru :

<% Response.AppendToLog ?Error Message - User entered invalid data!?%>

Zapísané údaje môžeme následne využiť pri analýze pomocou SiteServer Express Usage Analysis Toolu.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk