Vytvárame si svoju prvú WML stránku [I.časť]

V úvodnej časti nášho seriálu sme vám predstavili technológiu WAP
a základné pojmy s ňou súvisiace. Už teda viete, že WAPové stránky sú napísané
v špeciálnom značkovacom jazyku - WML. Dnes si vytvoríme svoju prvú WML stránku a prezrieme si ju vo WAP prehliadači.

Domovská stránka vo WAP

WAP stránky nie sú vo svojej podstate od HTML dokumentov veľmi odlišné. WAP dokumenty namiesto HTML používajú vlastný značkovací jazyk s názvom Wireless Markup Language (WML). WML, podobne ako HTML, používa značky (tagy), avšak ich syntax je prísnejší a odpovedá štandardu XML 1.0. WML dokumenty majú príponu .WML, podobne ako HTML súbory používajú príponu .HTML.

WML Značky (Tags)

Vychádzajúc z možností sietí GSM (nízka prenosová rýchlosť) a obmedzení mobilných terminálov (malá zobrazovacia plocha), bol jazyk WML jazyk navrhnutý tak, aby obsahoval len najdôležitejšie značky. Používanie tabuliek alebo obrázkov je do veľkej miery obmedzené. Môžeme teda tvrdiť, že WML je (zatiaľ) hlavne o texte. Keďže je WML definovaný ako XML aplikácia, všetky znaèky sú "case sensitive", čiže sa rozlišuje medzi velkými a malými písmenami (<wml> nie je to isté čo <WML>). Pokiaľ jazyku HTML je jedno, či značky píšete veľkými písmenami alebo malými, prípadne ich kombinujete, WML stránka naformátovaná značkami napísanými veľkými písmenami sa vám v prehliadači ani nezobrazí. Každá značka musí byť riadne uzatvorená, v prípade nepárových značiek sa lomítko vloží za značku (napr. <br/> - zalomenie riadka). Hodnoty atribútov sa musia uzatvárať do úvodzoviek (napr. <a href="

"Decks" a "Cards"

WML stránky sa nazývajú DECKS (keďže je mi ťažké nájsť vhodný slovenský ekvivalent, budeme toto slovo používať v pôvodnom jazyku, pokiaľ situáciu nevyrieši Jazykovedný ústav SAV). Každý deck je tvorený jednou alebo viacerými kartami (CARDS), spojených medzi sebou odkazmi (linkami). Karta je jednotkou, ktorá sa zobrazuje na displeji v jednom momente. Keď mobilný telefón požiada server o WML stránky, všetky karty sa stiahnu z internetu. Navigáciu medzi jednotlivými kartami potom riadi mobilný telefón, bez ďalšieho pripájania k sieti.

Naša prvá WML stránka

Pretože je WML založený na XML, musí každá stránka na svojom začiatku obsahovať XML deklaráciu a deklaráciu typu dokumentu. DOCTYPE je definovaný ako WML a DTD je umiestnený na adrese http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml. Takto teda musí vyzerať hlavička každého dokumentu:

Telo dokumentu (teda deck) je uzavretý medzi značky <wml> a </wml>. Naša prvá stránka bude obsahovať dve karty. Obsah karty je uzavretý medzi značky <card> a <card>. Značka <card> má niekoľko elementov, z ktorých si zatiaľ spomenieme dva. Prvým je id, ktorý označuje identifikátor karty. Identifikátor sa používa napr. pri prechádzaní medzi jednotlivými kartami v deck-u. Element title označuje názov karty. Niektoré mobilné telefóny zobrazujú názov karty nad jej obsahom, iné zariadenia názov karty úplne ignorujú. Podobne ako v HTML je text vo vnútri karty rozdelený od odstavcov. Obsah jedného odstavca vymedzuje značka <p>. V prípade, že chcete zalomiť riadok, použijete značku <br/>. Pre hypertextové odkazy sa používa značka <a href="url_wap_stránky">Názov WAP stránky</a> a obrázky do dokumentu vložíte podobne ako v prípade HTML: <img src="obrazok.wbmp">. V našom príklade bude prvá karta v deck-u odkazovať na kartu druhú. V prvej karte použijeme značku <a> a do elementu href vložíme id druhej karty. Viac sa určite dozviete zo zdrojového kódu našej WML stránky:


  Vitajte v <p>
  <a href=
" </p>
</card>

<card id=
"karta2"velke pismo

Tak, spoločne sme si napísali našu prvú stránky vo WML, a určite by ste si ju teraz chceli otestovať. Bežný internetovský prehliadač formátu WML nerozumie (aj keď nová Opera 4.0 to už zvláda) a predpokladám, že vlastníkmi WAP telefónu zatiaľ nie ste. K dispozícii sú nám však softwarové simulátory a emulátory. Viac sa o nich dočítate v rubrike WAP softvér, alebo si vyskúšajte Klondike.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk