WAP / WML - Formátujeme text [II. časť]

Aj napriek mnohým obmedzeniam dnešných WAP zariadení je nám aspoň do
istej miery dovolené prejaviť nášho tvorivého ducha. Návštevníkom našich
WAP stránok nemusíme ponúknuť iba holý text, môžeme si ho do istej miery upraviť.
Práve o formatovaní textu bude dnešná časť nášho
WAP / WML seriálu.

Zalomenie textu a zarovnanie

Ak už máte vytvorenú vo svojom decku novú kartu s textom, možno budete chcieť zmeniť jeho zarovnanie, alebo zaloniť nejaký riadok na inom mieste, ako to spraví WAP prehliadač. V prípade, že chcete začať nový riadok textu (resp. zalomiť riadok predchádzajúci), vložte na príslušné miesto značku <br/>. Pamätajte, že prehliadač interpretuje jednoduché zalomenie riadku klávesom enter ako medzeru. Vo vnútri značky < p> môžete za pomoci jej atribútov definovať zalomenie a zarovnanie textu. Atribúty a ich využitie sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

mode="wrap / nowrap"
Dovolí zalomiť riadok v mieste, na ktorom je medzera. / Zakáže zalomiť riadok. Ak je riadok dlhší, ako displej WAP zariadenia, je nutné scrollovanie.
align="left / center / right" Zarovnanie textu v odstavci doľava / na stred / doprava.

Každá medzera medzi slovami môže byť využitá ako miesto zalomenia riadku. Ak chcete vložiť medzi slová pevnú medzeru, použite znak &nbsp; alebo &

Príklad využitia odstavcov a zalomenia riadkov: Zvýraznenie textu

WML obsahuje značky, ktoré umožňujú text zvýrazniť. Nasledujúca tabuľka vám poskytne jednoduchý prehľad týchto značiek:

<em>
Zvýrazní text, obvykle kurzívou.
<strong> Zvýrazní text, obvykle tučne.
<i> Kurzíva.
<b> Tučné písmo.
<u> Podčiarknuté písmo.
<big> Veľké písmo.
<small> Malé písmo.

Odporúča sa využívať značky em a strong a obmedziť používanie značiek b, i a u na nevyhnutné prípady.

Toto je príklad, ako môžete naformaáovať váš text:

Použitím značiek table, tr a td môžete vytvoriť tabuľku, do ktorej buniek môžete umiestniť text či obrázok. Pomocou spomenutých značiek definujete počet stĺpcov a riadkov, nemôžete však definovať medzibunkové medzery, vzdialenosť textu od okraja bunky ani ďalšie vlastnosti, ktoré umožňuje definovať HTML. Interpretácia tabuľky je u rôznych WAP zariadení rôzna, takže tabuľky využívajte striedmo.

Každú tabuľku definujete pomocou nasledovných značiek:

table
vytvorí súbor stĺpcov textu, počet stĺpcov sa definuje značkou columns
tr

definuje začiatok nového riadku tabuľky
td

definuje bunku v rámci riadku
columns="číslo" definuje počet stĺpcov
align="L/C/R"

definuje zarovnanie textu v bunkách tabuľky

Definovanie zarovnania textu v bunkách umožňuje značka align. Obsah bunky môžete zarovnať doľava, na stred a doprava, pričom používate hodnoty značka align: "L" pre zarovnanie doľava, "C" na stred a "R" doprava. Ak chcete obsah v jednotlivých stĺpcoch zarovnať rôzne, použite pre každý stĺpec vlastnú hodnotu (napr. pre tri stĺpce align="CLL", čo znamená na stred, doľava, doľava). Ak použijete iba jednu hodnotu, bude aplikovaná pre všetky stĺpce.

Príklad využitia tabuliek:

Zápis skratkou
Zápis pomocou čísla Význam znaku
&quot; & úvodzovky
&amp; & znak &
&apos; & apostrof
&lt; & menší než  (<)
&gt; & väčší než (>)
&nbsp; & pevná medzera

Tak, zvýrazňovanie textu a jeho formátovanie pomocou odstavcov a tabuliek máme za sebou. Nezabudnite, že prvou zásadou pri formatovaní textu je vhodne si ho rozdeliť medzi jednotlivé karty decku. Snažte sa obmedziť množstvo textu v jednej karte tak, aby celý text mohol byť zobrazený na displeji mobilného telefónu v jednom momente. Nabudúce si povieme niečo o hypertextových odkazoch a bitmapových obrázkoch. 

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk